STATUTEN

 

Art. 1:

De Vereniging van Voetballende Vriendenclubs, verder VVV genoemd, heeft tot doel het liefhebbersvoetbal op een zo ruim mogelijke basis te laten beoefenen.

De VVV- ijvert voor de uitbreiding van het liefhebbersvoetbal, om de vrije tijd van zijn leden te vrijwaren van alle winstbejag en om hen de principes van solidariteit en vriendschap in te prenten.

Het verbond wenst ook de bij haar aangesloten clubs de mogelijkheid te verlenen om zowel in competitieverband als in mogelijke tornooien onder haar embleem te laten spelen.
Met hun inschrijving verklaren de clubs zich akkoord met de hiernavolgende statuten en reglementen.

Voor geen enkele wedstrijd mag inkomgeld gevraagd worden.

 

Art. 2:

De VVV- wordt beheerd door een bestuur dat bestaat uit minstens 5 en maximum 8 bestuursleden.

Bij vacante plaatsen dient men zich kandidaat te stellen via de secretaris.
Voor alle kandidaat bestuurs- en comitéleden gebeurt de aanvaarding én aanstelling bij geheime stemming.
Bij oneven aantal stemgerechtigden is het quotum de helft +1, bij even aantal stemgerechtigden de helft.
Binnen het bestuur worden de functies verdeeld.

De beheerraad kan een bestuurslid uitsluiten na hem de gelegenheid te hebben gegeven zich te verdedigen.

De stemming tot uitsluiting is geheim. Bij staking van stemmen blijft het lid in functie.

 

Art. 3:

Binnen de VVV werd een Adviesraad opgericht.(AR)

Deze raad bestaat uit aangesloten clubleden.

De adviesraad bespreekt interne probleempunten waarna een beperkte delegatie aan het bestuur voorstellen formuleert en/of advies verstrekt.

Binnen de adviesraad wordt een secretaris aangesteld die fungeert als contactpersoon met het bestuur.

 

Art. 4:

De VVV maakt deel uit van de Interfederale Conventie.

Deze bestaat uit vier federaties: KAVVV, VVV , KBVB (competitief ) en KBVB (recreatief)

Schorsingen vanaf 6 speeldagen en meer worden door de federaties onderling doorgegeven en de sancties zijn in alle federaties van kracht.

De betrokken club wordt hiervan in kennis gesteld.
Schorsingen, uitgesproken door andere verbonden en waarvan de VVV op welke wijze ook in kennis werd gesteld en die 6 weken of méér bedragen zullen, ongeacht het bestaan van een conventie met deze verbonden, kunnen overgenomen worden door de VVV. Deze overeenkomst geldt ook voor straffen KBVB vanaf 1/10/2013. De VVV behoud zich het recht voor om ploegen en/of spelers te weigeren om deel te nemen aan hun competitie .

Art. 5:
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de organisatie, geen recht op een aandeel in de behaalde winsten, kunnen geen opbrengsten halen uit de organisatie waardoor zij zich individueel verrijken, en bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen ze nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten.

 

Art. 6:
Bij ontbinding van de organisatie moeten de bezittingen van de organisatie worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het opzet van de organisatie en mogen de bezittingen niet worden uitgekeerd aan de leden.

 


 

 


BESTUUR

 

Art. 7:

De leden van het verbondsbestuur hebben toegang tot alle terreinen en alle ontmoetingen van de VVV mits vertoon van hun officiële verbondskaart.

Clubs, bestuursleden , spelers en scheidsrechters dienen zich aan dit reglement te onderwerpen, zo niet kan hun optreden bestraft worden.

 

Art. 8:

Het verbondsbestuur richt de kampioenschappen in en laat deze onder haar toezicht betwisten.

Het bestuur kan eveneens tornooien, vriendenwedstrijden en mogelijk landelijke of internationale ontmoetingen organiseren.

Het door clubs inrichten van tornooien en/of vriendenwedstrijden of de deelname hieraan wordt 4 weken vooraf medegedeeld aan het verbondsbestuur.

Zo gewenst zorgt het verbondsbestuur voor scheidsrechters, kosten te dragen door de aanvragende club.

 

Art. 9:

Een beker “ fair-play “ wordt ter beschikking gesteld.

 

Art. 10:

Een beker “Dorssemont” wordt voorzien voor de club die de meest ongeslagen wedstrijden in één opeenvolgende reeks speelt.

De reeks van ongeslagen wedstrijden wordt overgedragen naar het volgende seizoen.

Bij een gelijk aantal wedstrijden wordt de beker gewonnen door de club die de meeste overwinningen boekte tijdens de reeks ongeslagen wedstrijden.

 

Art. 11:

Een doelschutterstrofee wordt voorzien voor de beste doelschutter .

 

Art. 12.1:

Een “ wisselbeker Jos Huybrechts “ wordt voorzien voor de laureaat van de bekercompetitie.

Alle clubs zijn verplicht deel te nemen aan deze competitie.

De clubs die één van de wisselbekers winnen zijn verplicht deze in onberispelijke staat terug te bezorgen.

Als een beker beschadigd terugkeert zullen de herstellingskosten of de vervangingswaarde aangerekend worden.

Wanneer een club, houder van een wisselbeker, ontslag neemt of uit competitie wordt gezet, moet de beker onmiddellijk terugbezorgd worden aan het bestuur.

 

Art. 12.2:
Omwille van de reeds beladen speelkalender mbt competitie en bekerfinales is de Supercup tot nader order afgevoerd.

Art. 12.3:
De op de vieringen niet afgehaalde trofeeën , medailles , bekers door spelers en/of clubs worden verbeurd verklaard.
Het bestuur kan bovendien een sanctie opleggen.

 


COMITES

 

Art. 13:

Binnen de VVV werden een Onderzoekscomité (OC) , een Beroepscomité (BC) , een Sportcomité (SC) en een Raad van Beroep (RVB) opgericht.

 

Art. 14:

Het Onderzoekscomité zal alle klachten van clubs en scheidsrechters behandelen voor strafbare feiten op en rond het speelveld, zowel vóór, tijdens als de wedstrijd. Niet behandelbare klachten worden overgemaakt aan het Sportcomité.

 

Art. 15:

Iedere klacht over een wedstrijd of over het opstellen van een speler moet binnen de 72 uren na het beëindigen van de wedstrijd in bezit zijn van de verbondssecretaris en de secretaris van het Onderzoekscomité.

De bewijzen van de klacht dienen binnen de 14 kalenderdagen geleverd te worden.
Alle klachten en/of beroepen worden uitsluitend en alléén door de bevoegde comités behandeld.

De kosten voor het indienen van een klacht dienen gestort te worden op de rekening van het verbond : BE36 7330 5521 7581
Zij worden terugbetaald indien de klachtindiener in het gelijk wordt gesteld.

 

Art. 16:

Ieder beroep tegen de uitspraak van het Onderzoekscomité moet binnen de 2 weken, volgend op datum van de uitspraak, in het bezit zijn van de secretaris van het Beroepscomité.

De kosten dienen gestort te worden op rekening BE36 7330 5521 7581 van het verbond.

Indien het beroep meerdere spelers betreft dienen per speler de kosten betaald te worden tenzij de spelers betrokken zijn bij één en hetzelfde feit.

Het Beroepscomité behandelt de aanvaarde beroepen en tegen hun uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

 

Art. 17:

Wanneer beroep wordt aangetekend wordt de straf opgeschort, behalve wanneer het een schorsing van 6 weken of méér betreft . Indien een spelend lid in eerste aanleg gestraft wordt en zijn straf geheel of gedeeltelijk ondergaan heeft en zich door het Beroepscomité een kwijtschelding of strafvermindering ziet toegekend worden, kan dit géén reden zijn om de reeds betwiste wedstrijden waaraan deze speler niet kon deelnemen, te doen herspelen.

 

Art. 18:

Het Sportcomité kan een club uit het verbond weren voor wangedrag of onsportiviteit.
a) de betrokken club zal zich zo spoedig mogelijk dienen te verantwoorden voor de laakbare feiten tijdens een zitting van het Sportcomité.
Er volgt een blaam/boete en een duidelijke verwittiging dat dergelijke zaken zich niet meer mogen voordoen en dat het betrokken clubbestuur hun spelers hiervan terdege moet inlichten.
Bij ernstige feiten kan het Sportcomité overgaan tot het onmiddellijk uitsluiten van de club.

b) tegen deze beslissing kan de club, binnen een termijn van 10 dagen, in hoger beroep gaan bij de Raad van Beroep, mits mededeling van bewijslast.
De aanvraag voor hoger beroep moet toekomen vij de secretaris van de Raad van Beroep na storting van een borgsom van 50 Euro, welke binnen de vermelde termijn van 10 dagen dient gestort te zijn op de rekening VVV.
De uitspraak van de Raad van Beroep is bindend en definitief.

c) in geval van definitieve uitsluiting zal de betrokken club
naar de laatste plaats verwezen worden en de door haar behaalde punten worden afgenomen zoals voor een ontslagnemende club.

De waarborg wordt verbeurd verklaard. Spelers van deze club kunnen de 3 volgende seizoenen slechts met maximum 3 spelers aansluiten bij een reeds bestaande of nieuwe club binnen de federatie VVV.

Onregelmatigheden hieromtrent worden door het Sportcomité beteugeld.

Een club die tijdens hetzelfde seizoen 3x een blaam krijgt wordt uit competitie genomen.

 

Art. 19:

Bij overtredingen die verband houden met slagen aan scheidsrechters en spelers of andere ernstige feiten waarvan reeds overtuigende bewijzen voorhanden zijn, zal het Sportcomité de betrokken licentiehouder(s) onmiddellijk schorsen tot nader order en deze schorsing mededelen aan de betrokken club.

 

Art. 20:

Het Sportcomité zal alle zaken behandelen waarvoor het Onderzoeks- en Beroepscomité zich onbevoegd achten.

Tegen hun uitspraak is geen beroep mogelijk.

 

Art. 21:

De verantwoordelijke kalender / scheidsrechters heeft als bijzonderste taak het aanduiden van de scheidsrechters voor het leiden ( en gebeurlijk lijnen) van de wedstrijden. Het houdt zich tevens bezig met het opleiden van nieuwe scheidsrechters en het opvolgen van gevestigde scheidsrechters. Het zal daarvoor een opvolgingscommissie samenstellen die als taak heeft alle scheidsrechters van de federatie te evalueren.

 


 

Art. 22:

Indien een speler of bestuurslid geen gevolg geeft aan de dagvaarding door één van de comités of zich niet laat vertegenwoordigen door een ander persoon, op de hoogte van de feiten, komt het betrokken comité niet tot een uitspraak.
De betrokken speler of bestuurslid wordt geschorst tot verschijnen en krijgt een extra boete van 10 Euro.
Bij een volgende oproep tot verschijnen wordt de straf verzwaard met minstens 1 speeldag en mogelijk kan de straf verdubbeld worden.

Speler en/of bestuurslid dienen bij elke dagvaarding de aansluitingskaart voor te leggen, zo niet kan een boete van 3 Euro opgelegd worden.

Alleen de clubsecretaris kan schriftelijk in contact treden met de secretaris van het bevoegde comité of een bestuurslid.

Andere vormen van contact worden zonder gevolg geklasseerd.

 

Art. 23:

Als een scheidsrechter moet verschijnen heeft hij recht op een verplaatsingsvergoeding van 5 Euro, te verhalen op de in gebreke gestelde club.

Een scheidsrechter mag zich door een lid van het Scheidsrechterscomité laten vertegenwoordigen.

Voor het Beroepscomité moet de scheidsrechter altijd verschijnen.

Verschijnt een scheidsrechter niet voor het Onderzoeks- of Beroepscomité wordt hij 1 week geschorst en deze schorsing wordt vermeld in de eerstvolgende Info.

 

Art. 24:

Uitspraken gedaan door alle bevoegde comités worden schriftelijk medegedeeld aan de betrokken clubsecretaris(sen).
De betrokken mails worden gevolgd door een verplichte ontvangstmelding vanuit de clubsecretariaten.

 


SCHEIDSRECHTERS

 

Art. 25:

Wanneer de officieel aangeduide scheidsrechter afwezig is zal de keuze van de plaatsvervanger in volgende orde gebeuren:

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   officiële scheidsrechter der federatie, niet behorend tot één der elftallen en in het bezit van een scheidsrechterskaart

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   officiële scheidsrechter van een andere federatie, niet behorend tot één der elftallen en in het bezit van een scheidsrechterskaart

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   officiële scheidsrechter van de bezoekende club

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   officiële scheidsrechter van de bezochte club

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   elk ander persoon van de bezoekende club

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   elk ander persoon van de bezochte club

De match zal hoe dan ook ten laatste 15’ na het officiële aanvangsuur starten en mag in géén geval uitgesteld worden.

Indien dit toch gebeurt zal de bezochte club de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers.

 

Art. 26:

De scheidsrechtersvergoeding valt ten laste van de bezochte club en moet betaald worden vóór aanvang van de wedstrijd.

Dit geldt ook voor de gelegenheidsscheidsrechter.

 

Art. 27:

In geval van forfait ter plaatse dient de scheidsrechtersvergoeding betaald te worden door de aanwezige club.

Via de federatie wordt deze vergoeding terugbetaald.
Bij afwezigheid van één van de ploegen moet er door de aanwezige ploeg steeds een wedstrijdblad worden ingevuld en wordt er door de aanwezige scheidsrechter gecontroleerd op voldoende aanwezigheid. Het wedstrijdblad wordt doorgestuurd naar het secretariaat VVV.

 

Art. 28:

Bij een ter plaatse afgelaste wedstrijd door de scheidsrechter moet enkel de verplaatsingsvergoeding betaald worden. (zie KOSTEN )

 

Art. 29:

Wanneer een scheidsrechter als toeschouwer aanwezig is op een wedstrijd mag hij de leiding overnemen op voorwaarde dat :

a)     de wedstrijd op dat ogenblik geleid wordt door een gelegenheidsscheidsrechter

b)    de wedstrijd niet verder gevorderd is dan het einde van de 1ste speelhelft

c)     de fungerende scheidsrechter hem hierom verzoekt (kwetsuur, ziekte…)

In de gevallen a) en b) zullen beide scheidsrechters voor het leiden van de wedstrijd de helft van de leidingsvergoeding ontvangen doch geen verplaatsingsonkosten.

In geval c) dienen beide scheidsrechters onderling overeen te komen.

 

Art. 30:

Wanneer een club vraagt om grensrechters aan te duiden zal de vergoeding van deze laatsten ten laste vallen van deze club.

 

Art. 31: Om de continuïteit van het aantal scheidsrechters te garanderen worden de aangesloten clubs verzocht scheidsrechters te leveren. Kandidaturen zijn in te dienen bij de secretaris van het Scheidsrechterscomité.
Dit laatste zorgt voor de levering van een uniforme scheidsrechtersuitrusting waarvan de kosten mede worden gedragen door de clubs.
Clubs zonder scheidsrechter betalen 5 Euro per competitiedag.
Wanneer de aangesloten ref geen match leidt ( ziek - verlof) betaalt de club 1 Euro.
Leidt de bij hun aangesloten scheidsrechter een wedstrijd krijgt de club 3 Euro.
Het eventueel te vorderen bedrag wordt 2x per seizoen verrekend met de waarborg.


 

SPELERS

 

Art. 32:

Alvorens deel te mogen nemen aan wedstrijden, ingericht door de federatie, zal er van ieder lid een volledig ingevulde aansluitingskaart geëist worden, opgemaakt door de clubsecretaris en vervolgens geldig gemaakt door verantwoordelijke lidkaarten .
Spelers die geen Belg zijn, personen met een andere nationaliteit die hier een verblijfsvergunning hebben, beschikken over een vreemdelingenkaart, een E-kaart voor EU-burgers of een F-kaart voor niet-EU burgers.
Voor alle kaarten kan door betrokken speler of het gemeentebestuur een uitprint gemaakt worden.
Een uitprint is geldig om een nieuwe speler aan te sluiten.
Personen zonder verblijfsvergunning kunnen door Sport Vlaanderen, KAVVV en VVV niet langer aangesloten worden.

 

Art. 33:

De aansluitingskaarten zullen afgeleverd worden door het verbond mits voorlegging van de officiële clublijst met alle op dat ogenblik aangesloten spelers. Vanaf 16 jaar is men speelgerechtigd.

Een datumstempel zal de speeldag bepalen vanaf wanneer een speler mag deelnemen aan competitie – en bekerwedstrijden.

 

Art. 34:

Van de aansluitingskaart zal een  strook met foto en handtekening van de speler in het bezit blijven van de VVV verantwoordelijke, de andere strook blijft in het bezit van de club.

Deze aansluitingskaarten van spelers en afgevaardigden zullen pasfoto’s van maximum 6 jaar oud bevatten.
Ontbrekende aansluitingskaarten op de wedstrijd worden beboet.
De aansluitingskaarten dienen samen met de identiteitskaart ( of eender welk ander officieel geattesteerd identiteitsbewijs, reispas, rijbewijs, niet vervallen aangifte van verlies of diefstal, verblijfsvergunning en andere documenten met originele foto, uitgegeven door een officiële Belgische instantie )  afgegeven te worden aan de scheidsrechter.
Is eveneens geldig : een foto van de identiteitskaart (voor – en achterzijde) , getoond via de GSM.
Indien een speler of een officiële afgevaardigde / coach geen identiteitskaart noch een vervangend document kan voorleggen mag hij NIET SPELEN OF DEELNEMEN aan de wedstrijd !
Er volgt een forfaitscore voor zijn club zo hij toch deelneemt.

 

Art. 35:

Ieder jaar zal elke aansluitingskaart terug ingeleverd worden ten laatste op de Algemene Vergadering die het nieuwe seizoen voorafgaat, vergezeld van de officiële clublijst.

 

Art. 36:

Voor de aansluitingskaarten met betrekking tot het nieuwe seizoen wordt een waarborg gevraagd van 100 Euro.

Dit bedrag wordt vooraf gestort op rekening nr. BE36 7330 5521 7581 van VVV.

De aansluitingskaarten worden slechts afgeleverd nadat de betaling gebeurd is. De afgeleverde aansluitingskaarten geven onmiddellijke speelmogelijkheid op voorwaarde dat de aanvraag bij de VVV verantwoordelijke tijdig toekomt.

Schriftelijk aangevraagde lidkaarten dienen te omvatten:

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   per lidkaart 2 recente pasfoto’s

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   een voldoende gefrankeerde enveloppe met adres van de bestemmeling

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   een recente spelerslijst

 

Art. 37:

Er worden per club maximum 30 aansluitingskaarten voor spelers afgeleverd. Bovendien kan elke club maximum 4 aansluitingskaarten voor afgevaardigden aanvragen. Elke clubsecretaris moet ook in het bezit zijn van een aansluitingskaart.

Een club, reeds in het bezit van het maximum lidkaarten, kan slechts een nieuwe aanvraag doen na annulering van een reeds bestaande.

Deze laatste dient bij de aanvraag gevoegd te worden, zoniet zal de aanvraag als onbestaande worden beschouwd.

Het aantal spelers met een andere dan de Belgische nationaliteit is onbeperkt.

 

Art. 38:

Er worden nieuwe aansluitingskaarten uitgereikt tot en met 31 januari. Mogelijke afwijkingen op deze regel zullen door het bestuur medegedeeld worden.

 

Art. 39:

Ieder lid dat de federatie verlaat kan zich opnieuw aansluiten onder de voorwaarden van voorgaande artikelen.


 

Art. 40:

Elke speler die geschorst is voor 6 of meer speeldagen in een door de Interfederale Conventie erkende federatie zal voor een identieke periode geschorst worden in de VVV.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   Vanaf het ogenblik dat de persoon, verantwoordelijk voor het afleveren van de aansluitingskaarten, een geschreven melding van de beslissing tot schorsing heeft ontvangen van een ander verbond, brengt hij telefonisch de clubsecretaris op de hoogte. De mededeling wordt bovendien schriftelijk bevestigd.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   Enkel de federatie waar de speler of afgevaardigde geschorst werd kan de schorsing herzien

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   Een speler, geschorst voor 11 weken of meer en die tijdens het lopende seizoen niet meer kan aantreden, wordt van de spelerslijst geschrapt.

 

Art. 41:

Een speler mag maximum de kleuren van twee clubs verdedigen gedurende het kampioenschap dat aan gang is. Bij uitsluiting of schorsing van een club, van verbondswege , kunnen de bij haar aangesloten spelers per maximum 3 spelers overgaan naar een andere club tijdens de duur van datzelfde kampioenschap en indien de aanvraag gebeurde voor 1 februari.
Bij eigen ontslagname of 3 x FF of 2 x FF tegen dezelfde tegenstrever kunnen deze spelers nog overgaan naar een andere ploeg, eveneens indien de aanvraag gebeurde voor 1 februari.
Er moet wel voldaan zijn aan de boeten en aanzuiveren van de waarborg.

 

Art. 42:

Wanneer een clublijst voor wijziging wordt aangeboden dienen de lidkaarten van de betrokken leden afgegeven te worden aan de verantwoordelijke lidkaarten, zoniet wordt de wijziging geweigerd.

Met leden worden zowel effectieve spelers als afgevaardigden bedoeld.

 

Een speler heeft bij aanvang van het seizoen / tijdens het seizoen de volledige vrijheid om te beslissen tot welke club hij aansluit.

Hij kan echter slechts voorkomen op één clublijst.

Spelers van wie de lidkaart door hun club niet werd hernieuwd zijn automatisch transfervrij.

 

De mutatie naar de nieuwe club wordt slechts uitgevoerd na afgifte van de oude lidkaart.

Wordt zulks belet of aangevochten door de vorige club, dient het VVV-bestuur hiervan onmiddellijk in kennis gesteld te worden.

De oude lidkaart kan opgeëist worden indien de speler aan alle criteria voldoet en de betrokken speler wordt verwijderd van de oude clublijst.

Spelers kunnen dan onmiddellijk muteren naar een andere club en dit uiterlijk tot 15 januari .
Als gevolg van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van de niet-professionele sportbeoefenaar kan een club, waarvan een speler zijn ontslag wenst te bekomen, geen enkel bezwaar aanvoeren om dit ontslag tegen te gaan. (bv. uitrusting, lidgeld, steunkaarten ed…)

 

Art. 43:

Een speler die 3x een gele kaart heeft opgelopen zal één effectieve wedstrijd geschorst worden.
Deze schorsing heeft steeds betrekking op de eerstvolgende wedstrijd die volgt na het verkrijgen van de derde gele of 2x gele kaart tijdens dezelfde wedstrijd.
Indien deze wedstrijd wordt uitgesteld verschuift de schorsing naar de eerstvolgende wedstrijd.
Loopt hij daarna opnieuw 2x een gele kaart op wordt hij opnieuw de eerstvolgende speeldag geschorst. Krijgt hij daarna nogmaals 2x een gele kaart wordt hij voor twee wedstrijden geschorst.
Ook na aanvaarding van een minnelijke schikking gaat de straf onmiddellijk in. In geval van niet aanvaarding van de minnelijke schikking moet de betrokkene steeds voor het Onderzoekscomité verschijnen.
Een speler die 2 gele kaarten krijgt tijdens dezelfde wedstrijd dient het speelveld te verlaten ( 2x geel = rood) en zal één effectieve wedstrijd geschorst worden.

Bij uitsluiting zal de gele kaart op dezelfde wedstrijd vervallen.


De scheidsrechter kan rechtstreeks een verbale opmerking geven en een gele of rode kaart tonen aan ploegofficials die zich op een onverantwoorde manier gedragen.

De mededeling van schorsing zal steeds per email en met verplichte ontvangstmelding gebeuren. De door OC of BC uitgesproken straffen gelden als effectieve wedstrijden, incl. de bekerwedstrijden .

Uitstel van een wedstrijd verschuift de schorsing naar de eerstvolgende wedstrijd.

Een speler die geschorst is en zijn club geeft forfait, blijft de schorsing gehandhaafd, geeft de tegenstrever forfait is de schorsing voorbij.

Iedere uitgesproken schorsing heeft betrekking op alle functies van de speler. Dit geldt ook voor de afgevaardigden en alle bestuursleden van de club.

Een speler die voor meer dan 2 jaar werd geschorst mag na 2/3de straftijd een verzoek tot gratie indienen bij het SC.

Indien dit comité gratie verleent wordt de resterende straftijd kwijtgescholden op voorwaardelijke wijze, dit tot het einde van de eerder uitgesproken strafperiode.

Een overzicht van de geschorste spelers wordt gepubliceerd op de website.

 

Art. 44:

Boekingen van een gele kaart zijn overdraagbaar naar het volgende seizoen, datum op datum, voor een tijdspanne van 1 jaar.

 

Art. 45.1 :

Een club die een geschorste of niet speelgerechtigde speler opstelt verliest alle wedstrijden waarop deze speler is aangetreden met forfaitcijfers.
Betrokken geschorste speler krijgt een bijkomende schorsing alsook de speler in wiens naam hij valselijk aantreedt.
De club krijgt een blaam en een boete van 100 Euro.
In geval van bezwarend bedrog door vervalsing op het wedstrijdblad zal de in fout zijnde club kunnen gediskwalificeerd of uitgesloten kunnen worden.
Bij herhaling bedraagt de boete 200 Euro en wordt de club voor de rest van het seizoen speelverbod opgelegd.
De club wordt naar de laatste plaats in het klassement verwezen .

Art. 45.2 :
Een club die een speelgerechtigde speler opstelt die niet op het wedstrijdblad staat vermeld verliest de wedstrijd met forfaitcijfers en krijgt een boete van 50 Euro.

 

Art. 46:

Het is verboden, op straf van uitsluiting, spelers in speciën of in natura te betalen.

 

Art. 47:

Bij het inrichten van tornooien en vriendenmatchen binnen de VVV mag een speler, geschorst voor 6 weken of minder, opgesteld worden doch hij krijgt geen strafvermindering.

Gele kaarten tellen enkel voor de boete. Een rode kaart wordt behandeld conform het VVV-reglement.

Alle onregelmatigheden zullen behandeld worden door de federatie waarbij de club is aangesloten.


 

 

CLUBS

 

Art. 48:
Elke bij de VVV aangesloten club beschikt over een uniek stamnummer dat onder geen beding overdraagbaar is.
Een aangesloten club kan competitie bedrijven mits het voorafgaandelijk betalen van een totaalsom, samengesteld uit een inschrijvingsbedrag , een waarborgsom en de kosten voor lidkaarten. (zie kosten)
De betaling is enkel per overschrijving mogelijk op rekeningnr. BE36 7330 5521 7581 van VVV en dient uitgevoerd te zijn uiterlijk op 31/5/21.
Indien de betaling niet tijdig gebeurt wordt de betrokken club beschouwd als niet ingeschreven.

 

Art. 49:

De inschrijvingen dienen te gebeuren op de daarvoor bestemde formulieren, te vinden op de website.

Deze formulieren moeten ingediend worden bij de verbondssecretaris, uiterlijk op 15/5/21.

Art. 50:

Clubs die de waarborgen en andere betalingen dienen aan te zuiveren worden via het bestuur in kennis gesteld.
De clubs krijgen 10 dagen om te voldoen.
Is binnen deze termijn het bedrag niet gestort op de rekening VVV wordt een boete toegepast van 50 Euro, voor elke daaropvolgende week 25 Euro.
Na 2 wanbetalingen krijgt de club een speelverbod met bijhorend forfait.

 

Art. 51:

De VVV richt verplicht bij te wonen Algemene Vergaderingen in.

Elke club moet ten minste 1 vertegenwoordiger zenden, zo niet wordt een boete opgelegd.
Is de club 1x, 2x afwezig in eenzelfde seizoen, is de boete respectievelijk 25 en 50 Euro.

Officiële mededelingen, zowel via de algemene vergaderingen als de Info’s, worden geacht gekend te zijn door de clubsecretaris.

Hij vertegenwoordigt ten allen tijde zijn club en is verantwoordelijk voor de goede werking tussen zijn club en het verbondsbestuur.
Op regelmatige basis worden Info’s per mail verspreid. Elke club geeft daartoe minimum 2 emailadressen op als contactpersonen.

Het verbruik tijdens de Algemene Vergaderingen wordt door de aanwezige clubs zelf betaald.

 

Art. 52:

Een club die met meer elftallen deelneemt mag maximum 3 spelers van gelijk welk elftal opstellen in één van haar andere elftallen en dit voor de volledige wedstrijd.
Zij moeten echter de onderstaande voorschriften in acht nemen, welke niet gelden voor de terrein-/clubafgevaardigde/coach.
M.a.w. clubs met meerdere elftallen mogen de laatst vernoemde personen aanduiden voor beide wedstrijden, op voorwaarde dat er geen functieverbod werd opgelegd :
a) een speler kan in eenzelfde weekend niet 2x aantreden als effectieve (startende) speler. Hij dient of in het eerste of in het tweede elftal als wisselspeler op het wedstrijdblad vermeld te staan.
b) een speler die wordt uitgesloten mag niet aan een volgende wedstrijd op dezelfde dag deelnemen.
Bij overtreding volgt forfaitscore en voorziene boete.

 

Art. 53:

Wanneer twee clubs een fusie aangaan zal steeds de plaats worden ingenomen van dié club die ten minste 13 spelers (of de helft +1 van de laatste spelerslijst) heeft ingeschreven die reeds deel uitmaakten en aangesloten waren bij haar tijdens het voorbije seizoen.

Gebeurt dit niet zal de samenstelling beschouwd worden als een onbestaande club in het voorbije seizoen en dient de fusieploeg als nieuwe club te starten .


 

Art. 54:

Een club die tijdens de duur van het seizoen ( beker en competitie ) ontslag neemt moet dit aangetekend doen bij de verbondssecretaris.

Een club die forfait geeft gedurende drie officiële wedstrijden ( competitie – beker – memorial )  of 2x forfait geeft tegenover dezelfde tegenstrever wordt als ontslagnemend beschouwd en zal hiervan aangetekend door de verbondssecretaris op de hoogte worden gesteld.

De waarborg en het inschrijvingsgeld worden in beide gevallen verbeurd verklaard.
Forfaits wegens wanbetaling of bestraffing door een comité worden niet in aanmerking genomen.
Het clubsecretariaat zal via email door de verbondssecretaris op de hoogte worden gebracht, de club is verplicht een ontvangstmelding uit te voeren.

Dergelijke club kan bij herinschrijving slechts starten mits aanvaarding door het SC.

 

Art. 55:

Naamverandering van een club wordt in de loop van het seizoen niet toegestaan.
Voor elke naamwijziging moet het uitdrukkelijk akkoord van het bestuur gevraagd worden.
Mocht blijken dat een naamwijziging het onderwerp uitmaakt van misbruik van het reglement kan het bestuur deze ploeg schorsen en kan zij verwezen worden .

 

Art. 56:

Clubs kunnen tornooien en / of vriendenwedstrijden inrichten.

Zo gewenst zorgt het verbond voor scheidsrechters, kosten te dragen door de aanvragende club.

 


COMPETITIE

 

Art. 57:

De competitie wordt betwist in reeksen van maximum 12 ploegen tenzij anders beslist door het bestuur.

 

Art. 58:

De voetbalcompetitie vangt aan in de maand september behalve indien één of meerdere reeksen bestaan uit 13 of 14 clubs.

De competitie primeert op alle activiteiten, zowel van het verbond als van de clubs.

 

Art. 59.1:

Behoudens andersluidende mededeling van het bestuur worden alle wedstrijden gespeeld op een zaterdagnamiddag.
Uitzonderlijk kan op een andere dag gespeeld worden, mits akkoord van de tegenstrever en het bestuur.
Clubs met uitgestelde competitiewedstrijden kunnen verplicht worden om midweek te spelen, eventueel op een neutraal veld.
Met midweek wordt woensdag bedoeld, doch hier kan van afgeweken worden mits akkoord van tegenstrever en bestuur.
De kosten worden gedragen door de thuisploeg.
Indien de thuisploeg niet ingaat op dergelijke maatregel verliest zij de wedstrijd met forfaitcijfers.(boete wordt toegepast).
er is geen verhaal mogelijk.

 
Art. 59.2:
Elk forfait dient tijdig schriftelijk of per email gemeld te worden aan de verbondssecretaris.
Deze laatste verwittigt de tegenstrever en de verantwoordelijke scheidsrechters.
Elk gegeven forfait vóór vrijdagavond 18u wordt beboet met 25 Euro.
Elk forfait, gemeld na vrijdagavond 18u wordt beboet met 25 Euro, scheidsrechterskost 30 Euro en betaling van de terreinkosten indien de  forfaitgevende club de bezoeker is.
Deze drieledige boete geldt eveneens voor de bezoekende ploeg die niet opdaagt voor een wedstrijd.

Art. 60:

Alle wedstrijden worden gespeeld over 2 x 35 minuten.

Het vroegste aanvangsuur is 12.15u, het laatste 16.00u, behoudens andersluidende richtlijnen van het bestuur.

Elke club dient bij inschrijving een vast aanvangsuur op te geven.

 

Het wijzigen van het aanvangsuur evenals wijziging van het terrein mag slechts gebeuren na overeenkomst met de tegenstrever.

Deze overeenkomst moet ten laatste 72 uur vóór aanvang van de wedstrijd in het bezit zijn van de algemeen secretaris.

Als beide clubs geen akkoord bereiken zullen zij zich schikken naar de beslissing van het SC.

 

Elke match zal ten laatste 15 minuten na het officiële aanvangsuur starten en mag in géén geval uitgesteld worden.

Indien dit toch gebeurt zal de in gebreke gebleven club de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers.
Bij afwezigheid van een niet opgedaagde club dient de aanwezige ploeg met minimum 7 spelers zich ter controle aan te bieden bij de scheidsrechter e, wordt dito het wedstrijdblad ingevuld en afgegeven.

 

Art. 61:

Tenzij mits akkoord van het bestuur worden wedstrijden niet verschoven naar een latere datum. Wanneer een club niet kan of mag beschikken over haar terrein dient de wedstrijd mogelijk vervroegd te worden of moet een ander terrein gezocht worden.

Het terrein van de bezoekende ploeg wordt zonodig gebruikt.
Elke activiteit of gebeurtenis hetwelk aanleiding kan geven tot uitstel of vervoegen van wedstrijden moet , behoudens overmacht, 2 weken vooraf hetzij schriftelijk of per email aangevraagd worden, na akkoord van de tegenstrever, aan de verbondssecretaris.
Deze laatste verwittigt de kalenderverantwoordelijke en na overleg, ook opnieuw de tegenpartij.
Voor sommige gevallen zal een bewijs opgevraagd worden.
Indien beide clubs geen akkoord bereiken zullen zij zich schikken naar de beslissing van het Sportcomité.

 

Art. 62:

Indien twee ploegen dezelfde kleuren dragen dient de bezochte club van uitrusting te veranderen op voorwaarde echter dat de bezoekers hun normale uitrusting dragen.

 

Art. 63:

De competitie wordt gespeeld volgens de reglementen van de International F.A. Board alsook van de KBVB.

Afwijkingen hierop worden vermeld op de Algemene Vergaderingen, via de Info’s en de website..

De reglementen worden geacht gekend te zijn door alle leden, zowel spelers, afgevaardigden, bestuursleden als scheidsrechters.

 

Art. 64:

De inrichters zijn nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Iedere club dient zich tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren.

Indien tijdens het seizoen de polis verloopt zal de betrokken club zo snel mogelijk het bewijs van hernieuwing van de polis overmaken aan de verantwoordelijke verzekeringen.
Clubs die niet verzekerd zijn via de blokpolis ARENA welke VVV afsloot, dienen het betalingsbewijs in te sturen naar de bestuursverantwoordelijke VVV verzekeringen vóór aanvang van het seizoen.
Nieuwe clubs dienen zich verplicht te verzekeren via de blokpolis VVV.
Vanaf het ogenblik dat de factuur aan de club wordt verstuurd geldt een termijn van 2 weken voor betaling.
Is binnen deze termijn niet voldaan geldt een speelverbod vanaf de eerstvolgende speeldag en dit zolang tot het bewijs van betaling is geleverd.
De betrokken wedstrijden worden met forfaitscore verloren en de boeten worden toegepast.
De scheidsrechters zijn van verbondswege verzekerd.

Het spelen met beenbeschermers is verplicht.

 

Art. 65:

De bezochte club levert een terreinafgevaardigde (TA) en de bezoekende club een clubafgevaardigde (CA) die vermeld staan op het wedstrijdblad.

Uitsluitend deze personen dragen respectievelijk een witte en rode VVV-band. Enig ander herkenningsmiddel wordt niet aanvaard.
De TA / CA houden zich te allen tijde beschikbaar voor de scheidsrechter teneinde de goede orde rond het speelveld te bewaren.

De TA/CA moet de scheidsrechter de nodige bescherming kunnen geven.

Iedere persoon van minimum 18 jaar oud en in het bezit van een geldige lidkaart mag één van de functies opnemen.

Is de TA/CA een speler mag hij niet aan de wedstrijd deelnemen zolang hij als TA/CA optreedt.

Neemt een ander persoon op reglementaire wijze de taak over mag de speler aantreden als hij als wisselspeler op het wedstrijdblad vermeld staat.

Een effectief vervangen speler kan de taak overnemen.

De TA/CA mag het speelveld enkel betreden op vraag van de scheidsrechter.

 

Een wedstrijd kan niet aanvangen zonder aanwezigheid van een TA/CA of de reglementaire vervanger.

Indien de scheidsrechter besluit dat er geen TA/CA is zal de forfaitscore worden uitgesproken met de daaraan verbonden boete.

Indien de TA/CA wegens gegronde reden zijn taak niet langer kan uitvoeren dient hij een vervanger aan te duiden en de scheidsrechter hiervan te verwittigen.

De bezochte en/of bezoekende club mag de scheidsrechter de afwezigheid van een TA/CA melden die vervolgens de wedstrijd stillegt tot er één aanwezig is. Latere klachten worden niet aanvaard.

In geval van conflicten zal de TA/CA zijn club vertegenwoordigen op de zittingen van de bevoegde comités.

 

Art. 66.1. :
Elke club mag een coach/trainer opstellen in de neutrale zone. Deze persoon draagt een gele VVV – armband, enig ander herkenningsmiddel wordt niet aanvaard.
Hij is in het bezit van een geldige lidkaart en zijn naam moet vermeld staan op het wedstrijdblad.
Wanneer een speler deze functie opneemt doet hij dit vanaf de aanvang en tot het einde van de wedstrijd.
De coach/trainer mag enkel zijn team raadgeven, in geval van kritiek kan hij verzocht worden de neutrale zone te verlaten en volgt verslaggeving door de scheidsrechter.
Hij wordt dan geschorst voor minimum 1 wedstrijd en moet zich verantwoorden voor het Onderzoekscomité.

Art. 66.2 :
Elke ploeg dient een aanvoerder (kapitein) aan te stellen die een armband draagt die duidelijk van kleur verschilt met het truitje.
De kapitein heeft rechten en plichten:
a) de scheidsrechter kan zelf bepalen of hij tijdens de wedstrijd enige uitleg verschaft aan de kapitein ivm een genomen beslissing. Dit is geen afdwingbaar recht !
b) de kapitein is voor de scheidsrechter het aanspreekpunt en hij dient zijn medespelers tot de orde te roepen zo hij daartoe verzocht worden door de ref.
c) de kapitein is mede verantwoordelijk voor het correct invullen van het wedstrijdblad dat hij bovendien mede ondertekent
d) de kapitein vertegenwoordigt zijn ploeg bij het begin van de wedstrijd ivm de toss, spelen van speelhelft en de aftrap.

Art. 66.3:
In de neutrale zone heerst  absoluut rookverbod en verbod op het gebruik van alcoholische dranken.
In de kleedkamers geldt eveneens totaal rookverbod en mogen enkel NA de match alcoholische dranken verbruikt worden.

Bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid kunnen fikse boeten uitschrijven bij controle. (min. 250 Euro) welke kunnen verhaald worden op de betrokken club(s)
Een speler die door de scheidsrechter betrapt wordt op negeren van het rook- en/ of drankverbod krijgt een gele kaart.
Een afgevaardigde wordt verzocht het roken / drankgebruik te stoppen en krijgt een waarschuwing.
Bij herhaling kan hij uit de neutrale zone verwijderd worden en dient hij vervangen te worden door iemand met een geldige clublicentie.
De scheidsrechter vermeldt het feit op het wedstrijdblad bij de rubriek "opmerkingen".
De betrokken afgevaardigd krijgt de facto één wedstrijd schorsing via het Onderzoekscomité.

Art. 67:

Een boete zal opgelegd worden aan de club die geen degelijk gevulde EHBO-koffer aan de rand van het speelveld ter beschikking heeft.

De inhoud ervan mag gecontroleerd worden door de scheidsrechter en door de bestuursleden.

De koffer moet minimum het volgende bevatten:

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   1 grote, roestvrije verbandschaar met stompe punt, voorkeur type Lister.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 snelverbanden 7 x 10 cm

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 snelverbanden 12 x 14cm

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 driehoeksverbanden

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 rekwindels 10 cm

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 rekwindels 7 cm

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 rekwindels 5 cm

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   1 rol kleefpleister 2cm breed, hypo –allergisch

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   1 doosje gaaspleister

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   4 flacons Hacdil of Hac-oplossing 1/20

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   100 ml zuurstofwater

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   1 fijn lang pincet zonder tanden

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 dozen gaascompressen 10 x 10cm

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   2 dozen gaascompressen 5 x 5 cm

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   1 tube zalf bij verstuikingen

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   1 tube zalf voor bloeduitstortingen

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   1 tube zalf bij insectensteken

Verder zijn aan te bevelen:

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   cryo-gel zakjes die op een snelle en efficiënte manier de vaak ontbeerde ijsblokjes kunnen vervangen

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   aluminium-laken voor het afdekken van een slachtoffer

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   spalken voor arm en onderbeen – voet

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   extra aanvulling door de club zelf in te vullen

 

 

Art. 68:

De wedstrijdbladen dienen steeds in drukletters ingevuld te worden en elke club is verplicht het wedstrijdblad ten laatste 10 minuten vóór het officiële aanvangsuur aan de scheidsrechter te bezorgen.

Indien de wedstrijd geleid wordt door een gelegenheidsscheidsrechter dient deze zijn naam en adres duidelijk te vermelden.

Het spelen met rugnummers is verplicht. Het is dus van  belang het juiste rugnummer voor de naam van de betrokken speler in te vullen.

 

Art. 69:

De controle van de spelers zal gebeuren door de scheidsrechter a priori vóór aanvang van de wedstrijd, maar kan wegens omstandigheden of klacht ook uitgevoerd worden tijdens de rust en zelfs na het spelen van de wedstrijd.

De scheidsrechter zal hierop toezien en nazien of de gebeurlijke reservespelers vóór de wedstrijd op het wedstrijdblad vermeld staan.

Deze spelers moeten niet aanwezig zijn bij het begin van de wedstrijd en kunnen te allen tijde hun club vervoegen.

Indien een elftal niet volledig is mogen de effectieven, dat zijn de eerste 11 op het wedstrijdblad,  aangevuld worden met wisselspelers.

Er mogen 4 reservespelers vermeld worden die allen tijdens de ganse wedstrijd mogen invallen.

De scheidsrechter zal de niet ingevulde ruimte voor de reservespelers vóór aanvang van de wedstrijd onbruikbaar maken.

 

Indien een spelersteam herleid wordt tot minder dan 7 spelers wordt de wedstrijd stopgezet en verliest de betrokken ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers.
De boete is van toepassing.

 

Art. 70:

Een geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe zal door de bezochte club ter beschikking gesteld worden van de scheidsrechter die instaat voor de verzending ervan, dit binnen de 48 uur na het beëindigen van de wedstrijd.

 

Art. 71:

Een afzonderlijke kleedkamer, wasgelegenheid naast verwarming en verlichting zal ter beschikking worden gesteld van de scheidsrechter, zijn eventuele lijnrechters en de beide clubs.

De thuisploeg dient er eveneens voor te zorgen dat alle lokalen degelijk op slot kunnen.

Tijdens de wintermaanden moet de thuisploeg kunnen voorzien voor warme dranken tijdens de rust.
Er geldt een totaal rookverbod voor alle kleedkamers, aanpalende sportlokalen en cafetaria.
Overtredingen worden beboet en eventuele Federale boeten zullen door de lokale organisatie op de betrokken partij worden verhaald.
Het is ten strengste verboden om alcoholische dranken te nuttigen en te roken in de NEUTRALE zone..

 

Art. 72:

De bezochte club moet instaan voor voldoende voetballen, nodig voor het uitspelen van de wedstrijd en zorgt tevens voor EHBO-gerief.

Zij moet de scheidsrechter kunnen voorzien van een scheidsrechtersfluitje, schrijfgerief, gele en rode kaart.

De bezoekende club brengt haar eigen voetballen mee.

 

Art. 73:

Wanneer een wedstrijd dient gestopt te worden wegens incidenten, uitgelokt door publiek of spelers, zal de betrokken club verantwoordelijk gesteld worden door een bevoegd comité en kan zij veroordeeld worden tot forfaitcijfers en een geldboete.

In geval van herhaling of indien de feiten zeer ernstig zijn heeft het bestuur het recht deze ploeg uit te sluiten.

 

Art. 74:

Tenzij het SC anders beslist gelden volgende reglementen met betrekking tot het stopzetten van een wedstrijd wegens onvoorziene omstandigheden:

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   tijdens de eerste speelhelft of bij de rust : de wedstrijd dient herspeeld te worden en de uitslag vervalt

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   tijdens de tweede speelhelft en vóórdat uiterlijk 3/4de speeltijd ( 53’ ) is verlopen : de resterende speeltijd is te herspelen met behoud van de uitslag

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: astrbul1e   meer dan 3/4de speeltijd ( 53’ ) verlopen : de wedstrijd wordt beschouwd als gespeeld

 

Art. 75:

Een elftal dat het terrein verlaat vóór het einde van de wedstrijd verliest alle rechten voor het indienen van een klacht en verliest de wedstrijd met forfaitcijfers. De club zal zich voor het OC dienen te verantwoorden.

Art. 76:

Bij slechte weersomstandigheden worden de wedstrijden steeds door de scheidsrechter ter plaatse afgelast, behalve bij algemene afgelasting door het verbondsbestuur.

Algemene afgelastingen worden aangekondigd in “De Nieuwe Gazet” en “Gazet Van Antwerpen”, via VRT-radio op vrijdag na 18u en zaterdag na 12u én via de website VVV.

 

Art. 77:

De bezochte club zal, op straf van boete, binnen de 2 uur na aanvang van de wedstrijd de uitslag doorgeven op GSM nummer 0494 / 897 092.

 

Art. 78:

Het is iedere club toegelaten om een tombola of elk vervangend alternatief te organiseren na de wedstrijd.

Met aandrang wordt de bezoekende club verzocht hieraan deel te nemen.

 

Art. 79:

Het SC is gemachtigd de competitie van één of meerdere reeksen te vertragen teneinde het kampioenschap op gelijkmatige wijze te doen verlopen.

Indien daartoe de mogelijkheid bestaat dienen vóór aanvang van de laatste twee wedstrijden van de competitie de elftallen per afdeling eenzelfde aantal wedstrijden betwist te hebben.

 

Art. 80:

Het opmaken van de klassementen tijdens het seizoen gebeurt als volgt:

a)     in de eerste plaats wordt dié club eerst geplaatst die bij gelijkheid van punten één of meerdere wedstrijden minder heeft gespeeld

b)    is het aantal gespeelde wedstrijden gelijk zal de klassering opgemaakt worden aan de hand van de meest gewonnen wedstrijden

c)     vervolgens telt het verschil tussen de doelpunten vóór en tegen

 

Het opmaken van het eindklassement gebeurt als volgt:
       a)    vooreerst die club met de meest behaalde punten

       b)  bij gelijkheid wordt een testwedstrijd gespeeld op neutraal terrein
                       

Wanneer een club algemeen forfait geeft of uit competitie wordt genomen zullen:

a)     tijdens de HEENronde de reeds gespeelde wedstrijden verwijderd worden en worden de verworven punten geannuleerd.

b)    tijdens de TERUGronde de reeds verworven punten behouden blijven voor de tegenstrevers. De betrokken club zal haar punten verliezen en voor de nog te spelen wedstrijden wordt een forfaitscore uitgesproken

 

Art. 81:

Bedragen

 

KOSTEN

 

Armband, rood , wit of geel

5

Beroep , indienen van

25

Club die geen ref aangesloten heeft, per speeldag

5

  Club waarvan ref geen wedstrijd fluit wegens omstandigheden 1

Grensrechters

30

Inschrijvingsgeld

100

Klacht, indienen van

10

Klacht, in gelijk gesteld

0

Lidkaarten, extra exemplaar

3

Lidkaarten, forfaitair bedrag start seizoen

100

Onderzoekscomité, kosten zitting

10

Scheidsrechters, totale vergoeding

30

Scheidsrechters, leidingsvergoeding

17

Scheidsrechters, verplaatsingsonkosten

13

Scheidsrechters, oproeppremie comité

5

Sportcomité, kosten zitting                                                                    

10

Waarborgsom, start seizoen

50

 

     

BOETEN

 

 

Algemene Vergadering , afwezige club en / of ref zelfde seizoen 1x,2x

25, 50

Armband VVV, niet dragen ervan

5

Blaam ( strenge afkeuring van gedrag en/of feiten )

30

Club, aangesloten ref kan wegens omstandigheden geen wedstrijd leiden

1

 Club, geen ref aangesloten en per speeldag 5

Comités, afwezige club en / of ref

10

EHBO - koffer, ontbreken of ontoereikende inhoud

5

Forfait, uiterlijk vrijdagavond 18u

25

Forfait tussen vrijdagavond 18u en aanvang wedstrijd, alle clubs

25 + scheidskosten

Forfait tussen vrijdagavond 18u en aanvang wedstrijd, bezoekende club

terreinkosten

Incidenten, maximum

125

Incidenten, minimum

25

Kaart geel

3

Kaart 2x geel

8

Kaart rood

13

Lidkaarten, ontbrekende kaart op wedstrijd

3

Lidkaart, ontbrekend op dagvaarding                                                     

3

Omslagen, ontbrekende zegel of onvoldoende frankeren

3

Oproepingsbrief , ontbrekend bij dagvaarding

3

Paspoort of rijbewijs, ontbrekende attestatie op wedstrijd

3

Planton, niet (tijdig) doorgeven van de uitslag

10

Rugnummers, ontbrekend of ontoereikend

5

Scheidsrechters, niet betalen door club

5

Spelers, opstellen van niet speelgerechtigde speler

100

Spelers, herhaling opstellen niet speelgerechtigde speler

200

Spelers, niet vermelden van speler op het wedstrijdblad

50

Verfrissing (drank), niet aanbieden aan ref / tegenploeg

5

Wedstrijdbladen, laattijdig bezorgen door de ref

3

Wedstrijdbladen, ontbrekende handtekening en / of naam

3

Wedstrijdbladen, te laat ingediend

3

 

Bovenstaande lijst kan door het verbondsbestuur te allen tijde worden gewijzigd.
Wijzigingen worden medegedeeld op de Algemene Vergaderingen en via de Info’s.