LEIDRAAD  VOOR  STRAFBEPALING  ( versie mei 2019)

Gebruikte afkortingen:
TA terreinafgevaardigde  
CA clubafgevaardigde
SR scheidsrechter
OC onderzoekscomité
BC beroepscomité

 

 

1.Overtredingen tegenover tegenspeler en / of publiek en/of medespeler. speeldagen
1.1.Storend gedrag en / of spelbederf jaar
1.1a) De speler rekt bewust tijd door de bal weg te trappen of te gooien,
houdt de bal onnodig lang bij of maakt opzettelijk handspel.
1
1.1b) De speler bekritiseert voortdurend de tegenstrever. 1-2
1.1c) De speler maakt opzettelijk handspel met het inzicht een doelpunt
onreglementair te willen scoren of te verhinderen.
2
1.2.Beledigend gedrag
1.2a) De speler beledigt een tegenspeler door hem uit te schelden. 1-2
1.2b) De speler uit grove scheldwoorden aan tegenspeler. 2-4
1.2c) De speler beledigt de tegenstrever door gebaren. 2-4
1.2d) De speler uit racistische scheldwoorden aan tegenspeler. 3-6
1.3.Uitdagend gedrag
1.3a) De speler neemt een provocerende houding aan tov tegenspeler. 2
1.3b) Seksuele intimidatie tov tegenspeler. vanaf 4
1.4.Verbale bedreigingen tijdens en/na de wedstrijd tov tegenspeler
1.4a) De speler bedreigt de tegenstrever verbaal. 2-42.Fysische overtredingen tov tegenspeler en / of publiek en/of medespeler.
2a) De speler geeft tegenspeler een provocerende duw. 1
2b) De speler geeft tegenspeler een forse duw. 2
2c) De speler grijpt de tegenspeler vast. 3
2d) De speler gooit of trapt met de bal. 2
2e) De speler gooit of trapt met zand of modder. 3
2f) De speler gooit of trapt met andere substantie. min. 3
2g) De speler beschadigt de kledij van de tegenspeler. 2-5
2h) De speler voert een te late tackle of haakfout uit. 1-2
2i) De speler trapt naar tegenspeler die op dat moment in balbezit is. 3-4
2j) De speler trapt brutaal naar tegenspeler die op dat moment in balbezit is. 4-6
2k)

 

De speler stopt foutief een doorgebroken speler die alleen op doel afgaat:
*door aan het lichaam van de tegenspeler te trekken
**door de tegenspeler te trappen

2-3
4-5
2 l) De speler trapt of slaat naar tegenspeler nadat op hem eerder een fout
is begaan.
4-6
2m) De speler spuwt naar een tegenspeler. 12 tot 1 jaar
2n) De speler trapt of doet een slaande beweging zonder de tegenspeler te
raken.
3-6
2o) De speler trapt of slaat naar tegenspeler die op dat moment niet in
balbezit is.
6-12
2p) De speler trapt naar de tegenspeler met de intentie deze te kwetsen. 8-12
2q) De speler geeft een vuistslag of elleboogstoot aan de tegenspeler. 10 tot 1 jaar
2r) De speler doet een kopstootbeweging zonder de tegenspeler te raken. 8-12
2s) De speler geeft een kopstoot aan de tegenspeler. 1 tot 3 jaar
2t) De speler trapt of slaat de afgevaardigde, bestuurslid of supporter. 1 tot 3 jaar3. Overtredingen mbt beschadiging van materiaal tov derden.
3a) De speler beschadigt de reclameborden rondom het sportveld. 5-7
3b) De speler beschadigt private eigendom die zich rond het sportveld bevindt 6-8
3c) De speler beschadigt de infrastructuur van het gebouw.  7-94.Overtredingen waarbij de aanvoerder betrokken is.
4a) Blaam ( waarschuwing ) wegens onachtzaamheid.
4b) Onvoldoende nakomen van verplichtingen. 1-2
4c) Aftekenen van het wedstrijdblad waarop vervalsingen zijn aangebracht. 2-6
4d) Weigeren in te gaan op het verzoek van de SR mbt het correct uitvoeren
van de spelreglementen.
4
4e) Straffen die de kapitein oploopt kunnen verzwaard of zelfs verdubbeld
worden.
5.Overtredingen tov SR , comité- en/of bestuursleden van spelers tijdens en/of na de wedstrijd.
5.1.Storend gedrag en/of spelbederf.
5.1a) De speler verlaat het spel zonder toelating of geldige reden. 1
5.1b) De speler bekritiseert voortdurend de spelleiding. 2
5.1c) De speler wordt uitgesloten wegens onsportief gedrag en houding. 2-3
5.1d) De speler geeft een andere naam op of weigert gevolg te geven aan een
verzoek van de SR.
3-4
5.2.Beledigend gedrag.
5.2a) De speler beledigt de SR met een scheldwoord. 2
5.2b) De speler beledigt de SR met scheldwoorden. 2-4
5.2c) De speler beledigt de SR met gebaren. 2-4
5.2d) De speler beledigt de SR met grove scheldwoorden. 4-6
5.3.Uitdagend gedrag.
5.3a) De speler provoceert de SR. 2-4
5.3b) Seksuele intimidatie tov de SR. vanaf 6
5.4.Verbale bedreigingen tijdens en/of na de wedstrijd.
5.4a) De speler bedreigt de SR verbaal tijdens of na de wedstrijd. vanaf 4
5.4b) De speler betreedt ongevraagd de kleedkamer van de SR. 6-8
5.5.Fysische overtredingen tov de SR tijdens en/of na de wedstrijd.
5.5a) De speler trekt aan de arm, schouder of trui van de SR. 6
5.5b) De speler geeft de SR een provocerende duw. vanaf 6
5.5c) De speler geeft de Sr een forse duw. vanaf 8
5.5d) De speler grijpt de SR vast. vanaf 10
5.5e) De speler gooit of trapt met de bal naar de SR. vanaf 6
5.5f) De speler gooit met zand of modder naar de SR. vanaf 7
5.5g) De speler gooit met andere substantie naar de SR. nader
te bepalen
5.5h) De speler doet een poging om de SR te slaan. vanaf 10
5.5i) De speler wendt enig middel aan zodat de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. 8-10
5.5j) De speler spuwt naar de SR. vanaf 1 jaar
5.5j* De speler spuwt richting SR zonder deze te raken. vanaf 12
5.5k) De speler loopt opzettelijk de SR aan. 12 tot 1 jaar
5.5l) De speler trapt of slaat de SR. min. 1 jaar
5.5m) De speler slaat kaart, notaboekje of fluitje uit handen van de SR. min. 1 jaar
5.5n) De speler beschadigt kledij of andere attributen van de SR. min. 1 jaar
5.5o) De speler doet een poging tot kopstoot zonder de SR te raken. min. 1 jaar
5.5p) De speler neemt de SR in een greep of wurggreep. 3 jaar
5.5q) De speler geeft de SR een vuistslag. 3 jaar
5.5r) De speler geeft de SR een kopstoot. 3 jaar6.Overtredingen tov SR , comité - en/of bestuursleden door TA / CA en/of bestuursleden.
6.1.Storend gedrag.
6.1a) Voortdurende kritiek op de spelleiding. 2
6.1b) Onsportief gedrag. 3
6.1c) Verzuimen van de plichten. blaam tot
4
6.2.Beledigend gedrag.
6.2a) Beledigen van de SR met een scheldwoord. 2 - 4
6.2b) Beledigen van de SR met scheldwoorden. 4-6
6.2c) Uiten van grove beledigingen aan de SR. 8
6.3.Uitdagend gedrag.
6.3a) Provoceren van de SR. vanaf 5
6.3b) Seksuele intimidatie tov de SR. vanaf 8
6.4.Verbale bereigingen tov de SR tijdens en/of na de wedstrijd.
6.4a) Verbaal bedreigen van de SR. 8-12
6.4b) Ongevraagd betreden van de kleedkamer van de SR. 6-10
6.4c) Ongevraagd betreden van het terrein. 6-10
6.5.Fysische overtredingen tov de SR tijdens en/of na de wedstrijd.
6.5a) Trekken aan de arm, schouder of trui van de SR. vanaf 10
6.5b) Provocerende duw aan de SR. vanaf 10
6.5c) Forse duw aan de SR. vanaf 10
6.5d) Vastgrijpen van de SR. vanaf 10
6.5e) Gooien of trappen met de bal of andere substantie naar de SR. vanaf 10
6.5f) Spuwen naar de SR. vanaf 1 jaar
6.5g) Slaan van de SR. vanaf 1 jaar
6.5h) De SR in een greep of wurggreep nemen. vanaf 3 jaar
6.5i) Vuistslag toedienen aan de SR. vanaf 3 jaar
6.5j) Kopstoot geven aan de SR. vanaf 3 jaar
6.6.Overtredingen tov tegenstrever tijdens en/of na de wedstrijd.
( te gebruiken richtlijn zijn de straffen van II.a tot en met II.t.)

6.7.Plichtsverzuim van de TA / CA.
6.7a) De TA / CA was onachtzaam. blaam tot 2
6.7b) De TA / CA staat niet of onvoldoende ter beschikking van de SR. 2-4
6.7c) Niet of onvoldoende tegemoet komen aan de materiële verplichtingen. 2-4
6.7d)
Rook / drankverbod overtreden in neutrale zone ( na verzoek te stoppen )
1
VI.8.Fraude of poging tot fraude.
6.8a) De TA / CA stelt geschorste of niet speelgerechtigde spelers op. 10
6.8b) De TA / CA vervalst het wedstrijdblad. vanaf 10
6.8c) De TA / CA probeert de SR om te kopen. 2 jaar
6.8d) Als de TA / CA een officiële functie vervult tijdens zijn schorsing kan dit een
verdubbeling betekenen van de in eerste instantie uitgesproken straf.
7.Wangedrag of bedrog tov OC en/ of BC.
7.a) Wangedrag of misleiding van een comité. 4-68.Opmerkingen.
8a) Bij elke uitgesproken schorsing is de speler geschorst voor alle
mogelijke functies.

8b) Punt a) geldt ook voor de TA / CA en alle andere aanverwante functies.
8c)

 

De duur van de schorsing betreft effectieve speeldagen volgens de
kalender en wanneer de club moet aantreden. Wat de jaren betreft loopt
een uitgesproken schorsing van datum tot datum.

8d)

 

 

 

Verzachtende omstandigheden:
De comités mogen , maar moeten niet, rekening houden met verzachtende
omstandigheden waardoor de straf maximum met de helft kan verminderd worden.
Deze kunnen (eventueel) ingeroepen worden indien aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
*de houding van de speler was vóór de uitsluiting goed
*de speler gaf onmiddellijk gevolg aan de uitsluiting en ging direct naar de
kleedkamer.

*de speler bood na de uitsluiting zijn verontschuldiging aan bij de SR

8e) Verzwarende omstandigheden:
Kunnen.ingeroepen worden als zich het omgekeerde van VIIId) voordoet

8f)

 

Indien een uitgesloten speler zich tijdens of na de wedstrijd opnieuw op
het veld begeeft kan dit een verdubbeling betekenen van de straf die
normaal voor de eerste feiten voorzien was.

8g)

 

 

Een bestuurslid, comitélid of controleur van het verbond kan een verslag
opmaken tegen een speler, bestuurslid of ploeg, indien hij getuige is van
ernstige feiten, die zich buiten het gezichtsveld van de SR voordoen.
In dergelijk geval zullen de verbondsvoorzitter én secretaris van het OC
onmiddellijk in kennis worden gesteld.
Bij verslag zal de opmaker ervan steeds uitgenodigd worden op de zitting
van het Onderzoeks- en/of Beroepscomité.

8h)

 

 

Bij handtastelijkheden, poging tot... of fysisch geweld tov de SR, speler, 
supporter of bestuursleden zal het Sportcomité onmiddellijk overgaan tot 
schorsing tot verschijnen.
Het OC zal in dergelijk geval steeds de SR oproepen en indien nodig een
vertegenwoordiging van de andere betrokken partijen.


8i)

 

Een speler (of bestuurslid) die in het bezit is van een geldige VVV-licentie
en die inbreuken pleegt op de reglementen, kan opgeroepen en geschorst
worden ondanks het feit dat hij niet voorkomt op het wedstrijdblad.

8j)

 

Indien een speler of bestuurslid geen gevolg geeft aan een dagvaarding of zich
niet laat vertegenwoordigen door een ander persoon wordt de zaak doorverwezen
naar het eerstvolgende Onderzoekscomité en toepassing van de boete.

8k)

 

 

OC en BC leggen de nadruk op het feit dat deze leidraad geen
bindend karakter heeft, maar enkel dient als basis, voortgaande
op de verkregen informatie per geval.
De uiteindelijke beslissing en/of eventuele schorsing wordt maar
bepaald nadat alle mogelijke betrokken partijen gehoord zijn,
waarna uitspraak volgt door de respektievelijke comités.

9.Minnelijke schikking.
9a)

 

Een voorstel tot minnelijke schikking bedraagt maximum 2 speeldagen. Indien
geen akkoord volgt op het voorstel dient de betrokken speler te verschijnen op 
het OC.
Indien hij daar niet verschijnt wordt de straf verhoogd met 1 speeldag.

Voor het Onderzoekscomité,        Voor het Beroepscomité,        De verbondsvoorzitter,

        Dirk CALLUY                            Paul VAN BREDA                 Fons BYLEMANS